Ooxycline อ็อกซี่คลีน ข้อบ่งใช้ : ยาปฎิชีวนะที่สามารถซึมเข้าไปในกระแสโลหิตได้ ใช้รักษาโรคทางเดินหายใจชนิดเรื้อรัง โพรงจมูกอักเสบ ข้อบวม โรคแทรกซ้อนจากซาลโมเนลลาในหมู โรคไฟลามทุ่ง ไข้หวัดในหมู ปอดบวม โรคเกี่ยวกับไตและท่อปัสสาวะอักเสบ เต้านมอักเสบ ตาแดงของวัว ควาย โรคหนองฝี ต่างๆบาดแผลอักเสบ

 

 

GGenfloxcin เจนฟอกซิน ข้อบ่งใช้ -ใช้ป้องกันและรักษาโรคที่ไวต่อเชื้อแบคทีเรียทั้งชนิด แกรมบวกและแกรมลบ เชื้อมัยโคพลาสม่าในวัวและสุกร ขนาดและวิธีใช้ยา -สุกรฉีดเข้ากล้ามเนื้อ วัว ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ฉีด 1 มิลลิลิตร ต่อน้ำหนักสัตว์ 20 กก. ติดต่อกัน 3 วัน ระยะหยุดยา -หยุดยา 21 วันก่อนส่งโรงฆ่า

 

 

SSULFAMET ซัลฟาเมท
ไก่ เป็ด ห่าน ใช้รักษาโรคหวัดที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย บิด(ค๊อกซิดิโอซิส) อหิวาห์ ขี้ขาวและอนาติเพสติเฟอร์
ในเป็ด(Anatipestifer Disease)
หมู ใช้รักษาโรคลำไส้อักเสบ ขี้ไหล เนน่องจากเชื้อแบคทีเรีย อี.โคไล และโรคปอดบวม

วิธีใช้
-ไก่ ห่าน ใช้ยาขนาด 2 ช้อนโต๊ะ(30 มิลลิลิตร)ต่อน้ำ 4 ลิตร ให้กินติดต่อกันนาน 3-6 วัน
-ในกรณีโรคบิด หลังจากให้ยาครบ 2 วันแล้ว ให้ลดขนาดยาลงครึ่งหนึ่ง และกินต่อไปอีก 4 วัน
-ถ้ามียาบิดผสมในอาหารอยู่แล้ว ให้ลดขนาดยาลงครึงหนึ่งของขนาดปกติกินติดต่อกัน 4 วัน
-หมู วันแรกใช้ยาขนาด 2 ช้อนโต๊ะ(30 มิลลิลตร)ต่อน้ำหนักสัตว์ 25 กิโลกรัม ผสมน้ำใหกิน วันที่ 2,3,4 ใช้ยาขนาด 1 ช้อนโต๊ะ(15 มิลลิลิตร) ผสมให้กินต่อ

คำเตือน ห้ามใช้ในไก่ไข่ และเป็ดไข่
การให้ยาซัลฟาแก่ไก่ไข่ จะทำให้ไก่ฟักไม่เป็นตัว

ระยะหยุดให้ยา ก่อนส่งโรงฆ่า 5 วัน

 

HHidropen 400 ไฮโดรเพน

✅รักษาโรคติดเชื้อ ✔ข้ออักเสบ✔ เต้านมอักเสบ เป็นหลัก
✅ครอบคลุมโรคทางเดินหายใจและลำไส้อักเสบได้
อัตราใช้
✅วัว โค หมู⚕ ขนาด 5-10 cc/100 กก. เข็มเดียว❗
✅ลูกสัตว์ ⚕ขนาด 1-2 cc/25 กก. เข็มเดียว
💉💉ซ้ำได้ใน 3 วันหากอาการไม่ทุเลา

 

OOctamix A.C. ออคต้ามิกซ์ เอ-ซี

ข้อบ่งใช้ : สัตว์ปีก – ใช้ป้องกันและรักษาโรคที่มีสาเหตุจากเฃื้อแบคทีเรีย ที่ไวต่อยานี้ ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคซีอาร์ดีและหวัด โรคระบบทางเดินอาหาร เช่น ท้องเสียที่เกิดจากเชื้อซัลโมเนลล่า และอี.โคไล ช่วยลดอาการเครียดและป้อกงกันการระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจ และอาการที่เกิดจากการให้วัควีน การตัดปาก และเคลื่อนย้ายสัตว์

สุกร -ใช้รักษาโรคปอด และเยื่อหุ้มปอดอักเสบ โรคลำไส้อักเสบอย่างเฉียบพลัน เรื้อรัง ที่เกิดจากเชื้อซัลโมเนลล่า ท้องเสียจากเชื้อ อี.โคไล

ลูกโค แพะ และแกะ -ใช้ป้องกันอละรักษาโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร และระบบสืบพันธุ์

 

GGentaguard 10% เจนต้าการ์ด 10%

ข้อบ่งใช้ : รักษาการติดเชื้อแบคทีเรีย

 

EEnroguard 10% เอ็นโรการ์ด 10%

ข้อบ่งใช้ : โค – รักษาโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย หรือมัยโคพลาสมาที่ไวต่อยา Enrofloxacin

สุกร -รักษาและควบคุมโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ และโรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย หรือมัยโคพลาสมาที่ไวต่อยา Enrofloxacin

 

 

Cceftiomax  เซ็ฟติโอแม็กซ์

ข้อบ่งใช้ รักษาการติดเชื้อจากแบคทีเรียที่ไวต่อ ceftiofur