โครงการขุนสุกรมีตลาดปลายทาง กับบริษัท บีพี เจริญกรุ๊ป จำกัด