โครงการวัวขุน 4 เดือน ATM

– กินอาหารวัวขุน เดือนละ 5 กระสอบ ทั้งหมด 4 เดือน รวม 20 กระสอบ

– กินครบ รับจับวัวคืน  มีตลาดปลายทางรองรับแน่นอน

– เข้าร่วมโครงการ ได้ตั้งแต่ 1 ตัว ขึ้นไป

– มีทีมงาน เข้าวัดน้ำหนัก วัว ให้ก่อนเริ่มกินอาหาร และทุกๆ 1 เดือน เพื่อเห็นผลการเติบโตอย่างชัดเจน