อาหารหมูเอพีเอ็ม

AAPM 001 Goal  สุกรแรกเกิด-15กก

โปรตีน 21%

AAPM 002 Goal สุกร 15-25 กก.

โปรตีน 18%

 

AAPM 003 Goal สุกร 25-60 กก.

โปรตีน 16%

AAPM 004 Goal สุกร 60-90 กก.

โปรตีน 14%

AAPM 006 Goal สุกรก่อนผสมพันธุ์ – ระยะอุ้มท้อง

โปรตีน 14%

AAPM 007 Goal สุกรระยะอุ้มท้อง – ระยะให้นม

โปรตีน 16%

อาหารโคขุนเอพีเอ็ม

โครงการโคขุน APM ขุน 4 เดือน

***ใช้อาหารทั้งหมด 20 กระสอบ เดือนละ 5 กระสอบ

***วัดน้ำหนัก ฉีดยาถ่ายพยาธิและวิตามินก่อนเข้าขุน

***ติดตามน้ำหนักทุกๆเดือน จนครบจับ 4 เดือน หรืออายุหมด 20 กระสอบ

 

AAPM 500 ลูกโคแรกเกิด – อายุ 3 เดือน

โปรตีน 20%

AAPM 501 โคขุน อายุ 6 เดือน – ส่งตลาด

โปรตีน 12%

อาหารไก่ไข่เอพีเอ็ม

UU-FEED L3 ไก่ไข่ 20สป.-กำลังไข่

โปรตีน 18%

อาหารปลาเอพีเอ็ม

MMOMO 4032 ปลาดุก 90วัน-ขาย (เม็ดกลาง)

โปรตีน 25%

MMOMO 4033L ปลาดุก 90 วัน-ขาย (เม็ดใหญ่)

โปรตีน 25%

MMOMO 4132 ปลากินพืชใหญ่ M (เม็ดกลาง)

โปรตีน 18%

MMOMO 4133L ปลากินพืชใหญ่ (เม็ดใหญ่)

โปรตีน 18%

อาหารหนู เอพีเอ็ม บิ๊ก เมาส์

                               อาหารหนูพ่อพันธุ์ โปรตีน 16 %
                     อาหารหนูขุน – ส่งตลาด โปรตีน 18 %